Odběry vzorků

Správná technika odběrů – návody ke stažení

 

Zkumavky s odebranými vzorky musí být označeny jménem pacienta, datem odběru a rodným číslem pacienta.

Ke každému odběru je třeba vyplnit a přiložit žádanku o laboratorní vyšetření s těmito údaji:

 •  jméno a příjmení pacienta
 • celé rodné číslo / číslo pojištěnce
 • zdravotní pojišťovna, u které je pacient pojištěn
 • diagnóza pro kterou se žádá o vyšetření (příp. i základní diagnóza, pokud je odlišná)
 • druh zaslaného vzorku ( materiálu)
 • datum odběru vzorku
 • začátek onemocnění (krátká epikríza a výsledek dosavadního základního vyšetření, je-li to vhodné)
 • adresu a IČZ ordinujícího zařízení
 • jméno předepisujícího lékaře, jeho IČL a odbornost
 • číslo telefonu a faxu, event . e-mail předepisujícího lékaře pro případ nutnosti
 • druh požadovaného vyšetření

Údaje o onemocnění jsou nutné pro výběr vhodných vyšetřovacích metod, pro zhodnocení výsledku, vyslovení závěru a případně dalších doporučení. 

Ostatní údaje jsou nutné pro vykazování výkonů zdravotním pojišťovnám. 

Naše žádanky o laboratorní vyšetření vám na požádání zašleme nebo je možno si ji přímo zde stáhnout:
Prosíme o správné a úplné vyplnění žádanky o vyšetření, která vaše vzorky provází. Pozdější doplňování nebo opatřování chybějících údajů spotřebuje mnoho času, který jinak můžeme zcela věnovat odborné práci pro Vás a Vaše pacienty.

Všechny pomůcky, použité při odběru je nutno po použití bezpečně likvidovat/dekontaminovat (dle zvyklostí a možností odebírajícího pracoviště).

Po provedení všech požadovaných vyšetření skladujeme odebrané materiály ve zmraženém stavu ještě minimálně 2 měsíce. Během této doby je možno požádat o dodatečná vyšetření. Rovněž je možno v této době provést opakované vyšetření původního vzorku, je-li třeba verifikace, porovnání s výsledkem vyšetření následného odběru, konfirmační vyšetření apod.